Tags

, , , , , ,

Budaya kerja dalam sesuatu organisasi adalah asas kepada keupayaan organisasi berkenaan untuk bergerak lancar, bergerak maju dan mampu menjangkakan sesuatu kesulitan serta mengatasinya.

Kebolehan menyelesaikan masalah, pemupukan semangat bekerja secara berkumpulan, penyemaian dan penerapan nilai serta etika kerja yang positif, penglibatan dan minat mendalam terhadap kerja, dorongan kerja yang tinggi serta kesedaran tanggungjawab terhadap diri sendiri, kumpulan, jabatan/pejabat dan negara adalah suatu yang amat universal yang harus diterima pakai dalam usaha sesebuah organisasi untuk meningkatkan prestasi dan kecekapannya.

Dalam usaha melahirkan ‘Perkhidmatan Awam Yang Baru’ serta transformasi budaya kerja, anggota perkhidmatan awam tidak boleh tidak mesti mengamalkan ciri-ciri berkualiti dalam melaksanakan tanggungjawab serta amanah yang telah diberikan.

Mereka seharusnya lebih peka dan sedar bahawa semua inisiatif kualiti yang diperkenalkan sewajarnya dipraktikkan, demi mewujudkan anggota perkhidmatan awam yang lebih dinamik dan berdaya saing serta dapat membantu jabatan atau organisasi kita agar sentiasa meniti kemajuan dan mengamalkan budaya kerja yang positif.

Gerakan mempertingkatkan kualiti di semua agensi telah dan akan dilaksanakan secara berterusan dan kerajaan amat memandang serius dan bersungguh-sungguh meningkatkan kualiti untuk menghasilkan pembaharuan dan perubahan dalam perkhidmatan awam.

Hala tuju perkhidmatan awam sekarang ini perlu memberikaan pendekatan terhadap pengamalan Go Back to Basics dengan memastikan pengurusan dan operasi diasaskan kepada suatu sistem kualiti menyeluruh yang melibatkan transformasi budaya kerja yang berterusan, di mana trait pada masa kini diadaptasikan, diubah atau diperkukuhkan dengan amalan-amalan baru dan yang lebih efisien.

Amalan-amalan tersebut melibatkan perubahan sikap dan nilai, sistem dan prosedur, prosedur operasi serta struktur organisasi.

Anggota perkhidmatan awam perlu meneliti kembali tentang perlunya Manual Prosedur Kerja (MPK) sebagai satu usaha untuk memperbaiki proses kerja untuk memberi consistency kepada kepuasan pelanggan mereka.

Mereka juga perlu membangun sistem pengurusan berkualiti yang lebih berintegrasi, selain memformulasikan  satu sistem untuk memantau dan menilai pelaksanaan inisiatif kualiti ke atas seluruh agensi Kerajaan.

Kejayaan pelaksanaan inisiatif-inisiatif kualiti dalam organisasi memerlukan penglibatan aktif serta komitmen pengurusan atasan, seluruh kakitangan dan semua pasukan kerja.

Dalam sama yang sama adalah amat perlu anggota perkhidmatan awam dapat mengenal pasti masalah, mengumpul maklumat dengan sistematik dan seterusnya mengutarakan penyelesaian yang praktikal tanpa menjejaskan polisi atau dasar organisasi terbabit.

Perkhidmatan awam adalah suatu organisasi yang amat besar dan tidak ada seorang individu atau seorang penjawat awam pun yang mampu melaksanakan tugasannya dengan berkesan dan cekap secara perseorangan jika beliau tidak mahu atau tidak mampu bekerjasama dengan penjawat awam lain.

Kerjasama daripada semua pihak amat penting dan diperlukan. Ide-ide yang bernas datang dalam pelbagai bentuk dan dari pelbagai peringkat dan individu. Ide sebenarnya adalah pencetus kepada penambahbaikan proses kerja dan sistem penyampaian petkhidmatan kita. Pelaksanaan sesuatu projek adalah hasil kejayaan kerjasama berpasukan.

Advertisements